Een veilig sportklimaat

Het streven van Atletiekvereniging O.S.S.-VOLO te ‘s-Hertogenbosch is dat iedereen in de vereniging zich veilig en prettig voelt en zichzelf kan zijn. Om dat te waarborgen zijn een aantal uitgangspunten vastgelegd. Daarin komt vooral tot uitdrukking wat beschouwd wordt als bedreiging van het veilig sportklimaat. De punten zijn richtinggevend voor houding en gedrag van het bestuur, de leden en de vrijwilligers van O.S.S.-VOLO. De nota kunt u inzien door te klikken op:

Uitgangspunten van een veilig sportklimaat (bijlage 1)  

Vertrouwenscontactpersoon (VCP) binnen O.S.S.-VOLO

Vertrouwenscontactpersonen fungeren als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag die betrekking heeft op de persoonlijke veiligheid en het welbevinden binnen O.S.S.-VOLO. Ze bieden een luisterend oor, geven raad en verwijzen door voor geschikte hulp.

De Vertrouwenscontactpersoon is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. De Vertrouwenscontactpersoon draagt zorg voor een anonieme behandeling van uw vraag of klacht. Omdat het van belang kan zijn om aan het bestuur te laten weten wanneer de veiligheid van het sporten in de vereniging bedreigd wordt, kan in overleg met u een melding aan het bestuur worden gedaan. Maar ook dan gebeurt dit zonder vermelding van naam en wordt zo goed mogelijk voorkomen dat de betrokkene herkend wordt.

Een vertrouwenscontactpersoon is er wanneer dat nodig is voor zowel de klager als de beschuldigde. Maar één VCP is er nooit voor beide. De klager en de beschuldigde krijgen in dat geval ieder een eigen VCP.
Daarnaast wordt de veiligheid van het sportklimaat kritisch door de vertrouwenscontactpersonen beoordeeld en adviseren en stimuleren zij de vereniging om wanneer nodig preventieve maatregelen te nemen.

Meer informatie over de VCP van O.S.S.-VOLO kunt u vinden in:

Functieprofiel van de vertrouwenscontactpersoon (bijlage 2)
Protocol grensoverschrijdend gedrag (bijlage 3)

Vertrouwenscontactpersonen van O.S.S.-VOLO zijn Jacqueline Loeffen en Harry Barendse.

Zij zijn bij voorkeur bereikbaar op het volgende mailadres: vcp@oss-volo.nl

Postadres: Atletiek Vereniging OSS-VOLO
t.a.v. de vertrouwenscontactpersoon
Kennedylaan 10
5242 BB Rosmalen

Meer informatie over de achtergronden van de vertrouwenscontactpersonen:

Jacqueline Loeffen

Jacqueline (1970) is vanaf 1991 lid van O.S.S.-VOLO. Ze heeft verschillende functies in de geïndiceerde jeugdzorg vervuld en is momenteel werkzaam als schoolmaatschappelijk werker in het speciaal basisonderwijs.

Harry Barendse

Harry (1949) is vanaf 2005 lid van O.S.S.-VOLO. Hij is gepensioneerd psycholoog.

Vertrouwens(contact)persoon van de Atletiekunie en NOC*NSF

Iedereen die lid is van een sportvereniging in Nederland kan gratis een beroep op hen doen. Er zijn vertrouwenspersonen voor slachtoffers van seksuele intimidatie, maar er zijn ook vertrouwenspersonen voor beschuldigden. Daarnaast zijn er adviseurs voor mensen die zelf geen slachtoffer zijn, maar te maken krijgen met een vermoeden, melding of klacht (zoals een bestuurder of een vertrouwenscontactpersoon). De vertrouwenspersoon luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt vertrouwelijk behandeld en er gebeurt niets wat je niet weet. De vertrouwenspersoon kan je helpen om een klacht in te dienen bij de vereniging, sportbond of politie. Maar gewoon even praten kan ook.
Wanneer je niet met de Vertrouwenscontactpersoon van O.S.S.-VOLO wilt spreken of wanneer het om een ernstige melding van grensoverschrijdend gedrag is het mogelijk om een beroep te doen op de vertrouwenscontactpersoon van de Atletiekunie (https://www.atletiekunie.nl/voor-clubs/maatschappelijk/veiligheid) of een vertrouwenspersoon van het NOC*NSF (https://www.nocnsf.nl/vertrouwenspunt).